Kliento privatumo politika

ĮVADAS

Šį kliento privatumo pranešimą teikia „Fresh Finance UAB“ (toliau – „Fresh Finance“, mes, mums arba mūsų) – pagal Lietuvos Respublikos įstatymus registruota bendrovė, kurios įmonės kodas 304604645, registracijos  adresas Gynėjų g. 16, Vilnius Lietuva.

Ši privatumo politika taikoma visiems fiziniams asmenims, iš kurių ar kurių atžvilgiu „Fresh Finance“ renka ar gauna asmens duomenis, teikdama savo paslaugas ar kitaip vykdydama savo ekonominę veiklą (toliau – duomenų subjektas arba jūs) tiek, kiek „Fresh Finance“ tvarko jūsų asmens duomenis. Šioje privatumo politikoje aprašoma, kaip „Fresh Finance“ renka, naudoja ir kitaip tvarko jūsų asmens duomenis.

„Fresh Finance“ tvarko jūsų asmens duomenis pagal taikytinus duomenų apsaugos teisės aktus, įskaitant Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą (Reglamentas (ES) 2016/679) (toliau – BDAR) ir kitus taikytinus duomenų apsaugos teisės aktus.

Jūs turite daug teisių, kuriomis galite pasinaudoti savo privatumui kontroliuoti. „Fresh Finance“ gerbia šias teises ir nori padėti jums naudotis šiomis teisėmis, todėl toliau rasite informaciją, kaip tai padaryti.

DUOMENŲ VALDYTOJAS

„Fresh Finance“ yra jūsų duomenų valdytojas. „Fresh Finance“ yra atsakinga už jūsų asmens duomenų tvarkymą pagal šią privatumo politiką ir taikomus duomenų apsaugos įstatymus.

Už duomenų apsaugą atsakingo asmens kontaktiniai duomenys:

Saulius Kuliešius

Adresas: Gynėjų g. 16, Vilnius, Lietuva

El. p. saulius.kuliesius@punkfinance.lt

MŪSŲ TVARKOMI ASMENS DUOMENYS

Mes galime rinkti, saugoti, naudoti, perduoti ir kitais būdais tvarkyti toliau nurodytas jūsų asmens duomenų kategorijas:

 • identifikavimo duomenys (vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo data ir vieta, pilietybė, asmens tapatybės dokumento duomenys ir kopija, nuotrauka ir pan.);
 • kontaktiniai duomenys (adresas, telefono numeris, el. pašto adresas ir pan.);
 • darbo stažo duomenys (dabartinis darbdavys, darbo istorija, pareigos ir pan.);
 • finansiniai duomenys (pajamos, turtas, įsipareigojimai, duomenys apie įkeistą turtą ir garantijas ir pan.);
 • informacija apie šeimyninę padėtį ir išlaikytinių skaičių;
 • duomenys apie sutartį ir jos vykdymą (su mumis sudarytos esamos ir buvusios sutartys, mokėjimų istorija ir mokėjimo įsipareigojimų nevykdymas, sandoriai, paraiškos paskoloms gauti ir pan.);
 • duomenys, susiję su jūsų ekonomine veikla, pvz. susijusių verslo subjektų duomenys iš komercinio registro;
 • jūsų IP adresas;
 • nuosprendžių registrai, ar esate politikoje dalyvaujantis asmuo ir pan.

Atsižvelgiant į atitinkamą asmens duomenų kategoriją ir pagrindą, kuriuo remiantis „Fresh Finance“ juos tvarko, „Fresh Finance“ gali nesugebėti vykdyti savo sutartinių įsipareigojimų arba negalėti tęsti sutartinių santykių, jei atsisakysite atskleisti tam tikrus asmens duomenis.

Asmeniui delsiant vykdyti savo įsipareigojimus daugiau kaip 30 dienų, informacija apie asmens tapatybę, kontaktinius duomenis ir kredito istoriją, t.y. finansinius ir turtinius įsipareigojimus ir jų vykdymą, skolas ir jų apmokėjimą, bus teikiama Kredito biurui UAB “Creditinfo Lietuva” (įmonės kodas: 111689163, adresas: A. Goštauto g. 40A, LT 01112 Vilnius, Lietuva, www.manocreditinfo.lt, tel.: (8 5) 2394131). Kredito biuras tvarko ir teikia tretiesiems asmenims (finansų įstaigoms, telekomunikacijų bendrovėms, draudimui, elektros ir komunalinių paslaugų teikėjams, prekybos įmonėms ir kt.) asmens informaciją siekdamas teisėtų interesų ir tikslų – įvertinti kreditingumą ir valdyti įsiskolinimą. Vertinant kreditingumą, vykdomas asmens savybių įvertinimas automatiniu būdu (profiliavimas), kuris ateityje gali įtakoti Jūsų galimybę sudaryti sandorius. Vertinimas automatiniu būdu padeda atsakingai skolinti, jo metu įvertinama asmens pateikta informacija, kredito istorija, vieša informacija ir kt. Automatinio vertinimo metodai reguliariai peržiūrimi, kad būtų užtikrintas jų sąžiningumas, efektyvumas ir nešališkumas.Kredito istorijos duomenys tvarkomi 10 metų po įsipareigojimų įvykdymo. Asmuo gali susipažinti su savo kredito istorija kreipdamasis tiesiogiai į Kredito biurą arba pasinaudodami Finpass mobilia programėle.

Asmuo taip pat turi teisę prašyti ištaisyti arba ištrinti, arba apriboti duomenų tvarkymą, ir teisę nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi, reikalauti žmogaus įsikišimo automatiniame sprendimų priėmime, pareikšti savo požiūrį ir užginčyti sprendimą, taip pat teisę į duomenų perkeliamumą. Apie šių teisių įgyvendinimą ir apribojimus, savybių įvertinimą automatiniu būdu (profiliavimą), daugiau galima sužinoti www.manocreditinfo.lt. Jei Jūsų teisės pažeidžiamos, Jūs galite kreiptis į duomenų apsaugos pareigūną el. paštu duomenu.apsauga@creditinfo.lt arba anksčiau nurodytu telefonu ar pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai arba teismui.

KUR RENKAMI JŪSŲ ASMENS DUOMENYS

Mes renkame jūsų asmens duomenis iš šių šaltinių:

 • iš jūsų – tam tikrus savo asmens duomenis galite būti mums pateikęs savo paraiškoje paskolai gauti, telefonu, elektroniniu paštu, naudodamasis interneto savitarnos paslaugomis arba kitu būdu, bendraudamas su mumis;
 • iš konsolidavimo grupės, kuriai priklauso „Fresh Finance“, įmonių;
 • iš trečiųjų šalių, įskaitant viešai prieinamus šaltinius, pvz., elektronines duomenų bazes (SoDra, VĮ Registrų centro valdomą Gyventojų registrą, UAB „Creditinfo Lietuva“ tvarkomas duomenų bazes „INFOBANKAS“ ir „KREDITŲ BIURAS“ ir kt.).

JŪSŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAI

„Fresh Finance“ tvarko jūsų asmens duomenis pagal taikomus duomenų apsaugos teisės aktus. Prireikus ir laikantis taikomų įstatymų ir teisinių reikalavimų, paprastai mes naudojame klientų duomenis šiais tikslais:

 • įvertinti kliento ar garanto kreditingumą ir klientui siūlomo produkto, paslaugos ir vertybinių popierių tinkamumą ir pakankamumą;
 • įvertinti užtikrinimo priemonės tinkamumą ir pakankamumą;
 • parengti, sudaryti sutartis ir sutarčių projektus;
 • stebėti, kaip klientas vykdo sutartį;
 • padėti mums nustatyti, įgyvendinti ar ginti teisinius reikalavimus;
 • laikytis deramo patikrinimo ir kitų reguliavimo reikalavimų;
 • apskaitos ir ataskaitų teikimo tikslais;
 • teikti jums naujus pasiūlymus.

JŪSŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TEISINIS PAGRINDAS

„Fresh Finance“ gali teisėtai tvarkyti jūsų asmens duomenis dėl įvairių skirtingų priežasčių, kaip nurodyta toliau:

 • pasirengti sudaryti su jumis sutartį (BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktas);
 • įvykdyti įsipareigojimus pagal mūsų sutartį su jumis ir užtikrinti, kad jūs tinkamai vykdote savo įsipareigojimus „Fresh Finance“ (BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktas);
 • vykdyti savo teisines prievoles (BDAR, 6 straipsnio 1 dalies c punktas), kaip antai įsipareigojimus, kylančius iš Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo, Prievolių teisės įstatymo, Kreditorių ir kredito tarpininkų įstatymo, Apskaitos įstatymo, Auditorių veiklos įstatymo, Vidaus sankcijų įstatymo;
 • kai duomenų tvarkymas atitinka mūsų teisėtus interesus (BDAR, 6 straipsnio 1 dalies f punktas), daugiausia tokiais atvejais, kai:
  • tvarkyti jūsų asmens duomenis būtina siekiant nustatyti, įgyvendinti ar ginti teisinius reikalavimus;
  • tvarkyti jūsų asmens duomenis būtina siekiant įvertinti potencialius klientus, garantus ir užtikrinimo priemonių teikėjus, jei toks tvarkymas nėra reikalingas pagal taikytiną teisę;
  • tvarkyti jūsų asmens duomenis būtina siekiant pateikti jums naujus pasiūlymus;
 • jei davėte savo sutikimą vykdyti tokį duomenų tvarkymą (BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktas).

DALIJIMASIS JŪSŲ ASMENS DUOMENIMIS

Kad galėtume įvykdyti šiame privatumo pranešime aprašytus tvarkymo tikslus, jūsų asmens duomenys gali būti perduoti šių kategorijų gavėjams:

 • konsolidavimo grupės, kuriai priklauso „Fresh Finance“, subjektams;
 • valdžios institucijoms, pvz., Mokesčių ir muitų valdybai, Finansų priežiūros institucijai, Finansinės žvalgybos padaliniui, duomenų bazių valdytojams;
 • debesų kompiuterijos saugyklų paslaugos teikėjams, įskaitant paskolų  valdymo programinės įrangos debesyje tiekėjus;
 • klientų aptarnavimo centro paslaugų teikėjams;
 • įmonėms, teikiančioms sukčiavimo prevencijos ir finansinių nusikaltimų prevencijos paslaugas;
 • kitoms trečiosioms šalims, pvz., kurjerių ir pašto paslaugų teikėjams, mokėjimo įsipareigojimų neįvykdymo registrams, skolų išieškojimo paslaugų teikėjams, auditoriams, teisinių paslaugų teikėjams, teismams, antstoliams, bankroto administratoriams ir kt.

Mes reikalaujame, kad mūsų trečiųjų šalių paslaugų teikėjai saugotų jūsų informaciją ir ją tvarkytų pagal mūsų nurodymus ir reikalavimus, atitinkančius šį pranešimą, BDAR ir taikytiną teisę.

DUOMENŲ PERDAVIMAS UŽ EEE RIBŲ

Mes perduodame duomenis už Europos ekonominės erdvės (EEE, t. y., Europos Sąjungos valstybės narės ir Norvegija, Islandija bei Lichtenšteinas) ribų tik tuomet, kai toks perdavimas neprieštarauja duomenų apsaugos teisės aktams, o perdavimo būdai užtikrina tinkamas jūsų duomenų apsaugos priemones. Jei duomenys perduodami į šalis, kuriose neužtikrinamas tinkamas apsaugos lygis, perdavimą grindžiame atitinkamomis apsaugos priemonėmis, kaip antai Europos Komisijos patvirtintomis standartinėmis duomenų apsaugos nuostatomis arba patvirtintais sertifikavimo mechanizmais kartu su privalomais ir vykdytinais gavėjo įsipareigojimais. Jei norite gauti daugiau informacijos apie asmens duomenų perdavimą ir taikomas duomenų apsaugos priemones, susisiekite su mumis šiame privatumo pranešime nurodytais kontaktais.

JŪSŲ ASMENS DUOMENŲ LAIKYMAS IR SAUGUMAS

Mes nelaikysime jūsų asmens duomenų ilgiau, nei būtina duomenų tvarkymo tikslams įgyvendinti. Jūsų asmens duomenų laikymo trukmė nustatoma vadovaujantis šiais kriterijais:

 • asmens duomenų rinkimo tikslo pobūdis;
 • laikotarpio, kurio metu „Fresh Finance“ palaiko su jumis nuolatinius ryšius, trukmė;
 • teisinės prievolės pagal taikytiną teisę buvimas;
 • būtinybė, atsižvelgiant į „Fresh Finance“ teisinę padėtį (pvz., taikytini senaties terminai, bylinėjimasis ar reguliavimo tyrimai).

Nustačius, kad mums nebereikia laikyti jūsų asmens duomenų, ištrinsime juos iš „Fresh Finance“ sistemų.

Įdiegėme visuotinai pripažintus technologijų ir veiklos saugumo standartus, kad apsaugotume jūsų asmens duomenis nuo praradimo, netinkamo naudojimo, pakeitimo ar sunaikinimo. Mes reikalaujame, kad visų mūsų darbuotojai laikytų asmens duomenis konfidencialia informacija, ir prieigą prie tokių duomenų turi tik įgalioti darbuotojai.

JŪSŲ TEISĖS

Jums taikomos įvairios toliau nurodytos teisės, susijusios su jūsų duomenimis, kuriuos mes tvarkome:

 • Teisė reikalauti prieigos – galite bet kuriuo metu paprašyti mūsų patvirtinti, kokią informaciją apie jus tvarkome. Mes galime atmesti jūsų prašymą, jei teisiškai privalome tai padaryti. Jei atsisakysime vykdyti jūsų prašymą, nurodysime priežastis, dėl kurių tai darome.
 • Teisė reikalauti ištaisyti duomenis – galite paprašyti, kad mes ištaisytume visus neteisingus ar neišsamius jūsų asmens duomenis, kuriuos tvarkome. Jei būsime pasidaliję šiais asmens duomenimis su trečiosiomis šalimis, pranešime joms apie atitinkamus taisymus, nebent to padaryti būtų neįmanoma arba tai pareikalautų neproporcingų pastangų. Mes galime atmesti jūsų prašymą tais atvejais, kai esame teisiškai įgalioti tai padaryti. Jei atsisakysime vykdyti jūsų prašymą, nurodysime priežastis, dėl kurių tai darome.
 • Teisė reikalauti ištrinti duomenis – esant tam tikroms aplinkybėms, turite teisę prašyti, kad mes ištrintume jūsų asmens duomenis. Mes galime atmesti jūsų prašymą tais atvejais, kai esame teisiškai įgalioti tai padaryti. Jei atsisakysime vykdyti jūsų prašymą, nurodysime priežastis, dėl kurių tai darome.
 • Teisė apriboti duomenų tvarkymą – esant tam tikroms aplinkybėms, turite teisę apriboti jūsų asmens duomenų tvarkymą. Tai reiškia, kad mes galėsime ir toliau laikyti jūsų duomenis, tačiau negalėsime atlikti jokių tolesnių jų tvarkymo veiksmų. Mes galime atmesti jūsų prašymą tais atvejais, kai esame teisiškai įgalioti tai padaryti. Jei atsisakysime vykdyti jūsų prašymą, nurodysime priežastis, dėl kurių tai darome.
 • Teisė nesutikti – esant tam tikroms aplinkybėms, turite teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi jūsų asmens duomenys. Mes galime atmesti jūsų prašymą tais atvejais, kai esame teisiškai įgalioti tai padaryti. Jei atsisakysime vykdyti jūsų prašymą, nurodysime priežastis, dėl kurių tai darome.
 • Teisė į duomenų perkeliamumą – turite teisę perduoti savo asmens duomenis kitiems duomenų valdytojams, atsižvelgiant į galimus taikytinos teisės apribojimus. Tai reiškia, kad galite perduoti savo asmens duomenis, kuriuos mes tvarkome, kitam paslaugų teikėjui arba trečiajai šaliai. Pateiksime jums jūsų duomenis paprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu, kad galėtumėte juos perduoti kitam paslaugų teikėjui.
 • Teisė reikalauti netaikyti sprendimo, grindžiamo tik automatizuotu duomenų tvarkymu – turite teisę reikalauti, kad jums nebūtų taikomas vien automatizuotu duomenų tvarkymu, įskaitant profiliavimą, grindžiamas sprendimas, dėl kurio jums kyla teisinės pasekmės ar kuris jums panašiu būdu daro poveikį. Šiai teisei taikomi taikytinos teisės apribojimai. Mes galime atmesti jūsų prašymą tais atvejais, kai esame teisiškai įgalioti tai padaryti. Jei atsisakysime vykdyti jūsų prašymą, nurodysime priežastis, dėl kurių tai darome.
 • Teisė pateikti skundą priežiūros institucijai – jei turite kokių nors abejonių dėl būdų, kuriuos taikome jūsų asmens duomenims tvarkyti, galite susisiekti su Lietuvos  Valstybine duomenų apsaugos inspekcija , kurios kontaktiniai duomenys pateikiami toliau: adresas – Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija , L.Sapiegos g. 17, 10312 Vilnius, tel. 8 5 261 94 94, el.paštas: ada@ada.lt

PAKEITIMAI

„Fresh Finance“ pakeitus tvarkomų asmens duomenų kategorijas arba asmens duomenų tvarkymo tikslus, mes atitinkamai pakeisime šį pranešimą ir informuosime jus apie tai.

PAPILDOMA PAGALBA

Jei turite kokių klausimų apie šį privatumo pranešimą arba apie savo asmens duomenis, rašykite mums el. pašto adresu saulius.kuliesius@punkfinance.lt